30-31 sierpnia 2019, Gdynia , Mercure Gdynia Centrum

Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny


REGULAMIN OKULISTYCZNEGO KONKURSU FILMOWEGO i FOTOGRAFICZNEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą:

I EDYCJA OKULISTYCZNEGO KONKURSU FILMOWEGO I FOTOGRAFICZNEGO.

 1. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Organizatorem Konkursu jest: Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w Konkursie jest: Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny; 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 95.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie podczas Okulistycznego Festiwalu Filmowego i Fotograficznego (OFFF) w dniach 30-31.08.2019 w Gdyni.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy (filmu/filmów lub/i  zdjęcia/zdjęć)
  a) w wyznaczonym terminie,

b) po uprzednim dokonaniu rejestracji uczestnictwa na stronie www.offf2019.icongress.pl

 1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każdy kto ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie dwa filmy lub/i cztery zdjęcia w każdej z kategorii.
 3. Laureaci Konkursu  automatycznie  wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska autora/ów i tytułów nagrodzonych prac.

 

Zgłaszanie zdjęć w konkursie fotograficznym:

 

 1. W konkursie fotograficznym można nadesłać po 2 zdjęcia w każdej kategorii – fotografia okulistyczna i fotografia dowolna.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie w kategorii fotografia okulistyczna jest przesłanie zdjęcia/zdjęć związanych z okulistyką – badanie obrazowe (np.OCT, MRI, TK, USG, RTG, angiografia) oraz ukazujące obrazy z życia ośrodków medycznych, relacji z pacjentami.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie w kategorii fotografia dowolna jest przesłanie zdjęcia/zdjęć wykonanych techniką dowolną (kolor lub monochrom)przez lekarza okulistę lub osobę z rodziny lekarza okulisty, z zachowaniem poniższych warunków:

Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 

 1. Prace (zdjęcia) można zgłaszać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem  adresu
  e-mailowego: fotoofff@inspirecongress.pl podając w tytule emaila:

NAZWISKO, IMIĘ, z dopiskiem: „konkurs fotograficzny OFFF 2019”

W oknie wiadomości proszę wpisać obowiązkowo:

 • imię i nazwisko
 • pełny adres korespondencyjny
 • numer telefonu kontaktowego
 • tytuł pracy
 • opis zdjęcia, w tym miejsce wykonania zdjęcia
 • nazwę urządzenia

 

 1. Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że jest autorem fotografii lub jeśli zgłasza fotografię wykonaną przez osobę z rodziny, że posiada zgodę autora takiego zdjęcia na jego publikację.
 2. Zdjęcie w formie załącznika powinno być zapisane w programie: jpg, maksymalny rozmiar fotografii to 4 MB.

 

Zgłaszanie prac w formie filmów

 

 1. Film  należy zgłosić poprzez dokonanie rejestracji na stronie na stronie www.offf2019.icongress.pl
  w zakładce „zgłoś abstrakt”.
 2. Warunkiem przyjęcia filmu  do Konkursu  jest przesłanie filmu okulistycznego w preferowanych formatach:
 • rozdzielczość: FullHD 1920x1080 (16:9)
 • format pliku: avi, mp4, mov
 1. Czas trwania filmu max. 8 min. z komentarzem autora (nagranym lub przedstawionym podczas emisji filmu)

 

§ 3

TERMINY i MIEJSCA

 1. Termin nadsyłania prac (filmów i zdjęć): od dnia 1 listopada 2018 r.  do dnia 31 maja  2019 r.
 2. Ocena Komisji Konkursowej w kategorii Film okulistyczny,  Fotografia okulistyczna i Fotografia dowolna: 15 czerwca 2019 r.
 3. Ogłoszenie wyników Komisji Konkursowych w kategorii, Film okulistyczny, Fotografia okulistyczna i Fotografia dowolna: 31sierpnia 2019 r.
 4. Otwarcie wystawy fotograficznej: 30 sierpnia 2019 r.
 5. Termin wystawy fotograficznej: 30 – 31 sierpnia 2019 r.   
 6. Miejsce wystawy fotograficznej: Hotel Mercure Gdynia Centrum, ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia
 7. Miejsce prezentacji filmów okulistycznych: sala główna obrad   Hotelu Mercure Gdynia Centrum,
 8. Wręczenie nagród: podczas ceremonii zakończenia Okulistycznego Festiwalu Filmowego: 31 sierpnia 2019 r.

§ 4

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD i WYRÓŻNIEŃ

 1. Nagrodą w Konkursie dla laureatów:
 1. w kategorii najlepszy Film okulistyczny, jest statuetka GOLDEN EYE,
 2. w kategorii najlepsza Fotografia okulistyczna i Fotografia dowolna są statuetki GOLDEN LENS,
 1. Wyróżnieniem w Konkursie dla laureatów:
 1. w kategorii wyróżniony Film okulistyczny, jest dyplom (II i III miejsce),
 2. w kategorii wyróżnione zdjęcie Fotografia okulistyczna i Fotografia nieokulistyczna jest dyplom (II i III miejsce). 
 1. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na zakończenie Okulistycznego Festiwalu Filmowego i Fotograficznego (OFFF) w dniu 31.08.2019 w Gdyni na sali głównej obrad.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisje Konkursowe.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła Komisje Konkursowe w trzech kategoriach: najlepszy Film okulistyczny, najlepsza Fotografia okulistyczna i najlepsza Fotografia dowolna.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 31 sierpnia 2019, przed ceremonią wręczenia nagród.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018, Dz.U. 2018 poz. 1000. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1).
 4. Administratorem danych osobowych, gromadzącym oraz przetwarzającym dane osobowe Uczestników jest Organizator.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników, wydania nagrody, o której mowa w § 4 Regulaminu oraz ogłoszenia danych osobowych zwycięzcy na stronie internetowej Konkursu.
 6. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 7. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 
 8. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz miasta) na stronie internetowej dedykowanej dla Konferencji.
 9. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż: przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych filmów lub/i fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
 10. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników oraz jeżeli  nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie www.offf2019.icongress.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Organizatora.

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

Mercure Gdynia Centrum
Armii Krajowej 22
81-372 Gdynia

30-31 sierpnia 2019

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
NIP: 898-214-38-62

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Tel.: 71/7809052